Standpunten

Zoeken

0. Het hele verkiezingsprogramma ‘Voor een mooi en sociaal Waterland’ 2018-2022

Waterlanders houden van Waterland en dat is niet gek. Het is hier goed wonen. Niet alleen vanwege onze mooie, historische kernen en ons prachtige open landschap. Maar ook door de manier waarop Waterlanders hun samenleving invullen. Waterlanders zijn sociale mensen die zich graag actief inzetten om voor elkaar en hun omgeving te zorgen. Dat willen wij graag zo houden. Waarom dan toch een ambitieus en toekomstgericht verkiezingsprogramma? Ons antwoord: de wereld verandert en daarom moeten wij ook het een en ander aanpassen.

Lees verder

00. VISIE BEATE JANSSEN VAN RAAY

VOOR EEN MOOI EN SOCIAAL WATERLAND: Waterlanders houden van Waterland en dat is niet gek. Het is hier goed wonen. Niet alleen vanwege onze mooie, historische kernen en ons prachtige open landschap. Maar ook door de manier waarop Waterlanders hun samenleving invullen. Waterlanders zijn sociale mensen die zich graag actief inzetten om voor elkaar en hun omgeving te zorgen. Dat willen wij graag zo houden.

Lees verder

1. WONEN

Wij zien het van oudsher als onze sociale plicht om te investeren in een evenwichtig woonbeleid, waarbij voldoende sociale woningen beschikbaar zijn om te voldoen aan de lokale en regionale woningbehoefte. Volgens de gemeentelijke woonvisie is tot 2040 lokaal behoefte aan een groei van de woningvoorraad met ongeveer 1.000 woningen. Regionaal zijn tot 2040 circa 250.000 woningen nodig. Binnen in beeld gebrachte binnenstedelijke bouwlocaties is ruimte voor circa 320.000 woningen. Bouwen in het groen is niet nodig.

Lees verder

10. VERKEER, VERVOER EN BEREIKBAARHEID

Wij zijn voor goed onderhouden en veilige wegen, fiets-en wandelpaden. Onze kernen zijn zo goed mogelijk aangesloten op het openbaar vervoer. Er wordt een toenemende parkeerdruk in een aantal kernen ervaren. De aanpak hiervan zullen wij de komende bestuursperiode hoog op de agenda zetten.

Lees verder

11. GEMEENTELIJKE FINANCIEN

Wij staan voor een behoedzaam financieel beleid. We willen in de begroting waar nodig ruimte maken voor investeringen in woningbouw, welzijnsvoorzieningen en duurzaamheid, maar zijn terughoudend in het aangaan van financiële risico’s.

Lees verder

12. DAADKRACHTIG EN SLAGVAARDIG BESTUUR

Ons programma is ambitieus. Daar hoort een sterk en slagvaardig bestuur bij, ondersteund door een robuust ambtenarenapparaat dat de vele taken kwantitatief en kwalitatief aankan. De burger heeft hier recht op.

Lees verder

2. WERKEN

De meeste Waterlanders werken buiten de gemeente en dat zal zo blijven. Wij zien groeimogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid in de sectoren toerisme en zorg. De gemeente speelt een actieve rol om hier samen met ondernemers vorm aan te geven.

Lees verder

3. ZORG EN WELZIJN

Goede en betaalbare zorg is gebaseerd op een band tussen mensen, onderling vertrouwen, compassie en betrokkenheid. Tegenslag kan iedereen treffen. Tegenwoordig wordt daarbij veel nadruk gelegd op het belang van de eigen regie van de zorgbehoevende. Mede hierdoor kunnen ouderen en gehandicapten langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is heel goed: mensen weten zelf het beste hoe ze hun leven willen inrichten en wat ze daarbij nodig hebben. Maar wij houden wel vast aan het principe dat de overheid ondersteuning biedt aan degenen, die dit niet op eigen kracht kunnen organiseren.

Lees verder

4. VLUCHTELINGEN EN STATUSHOUDERS

Zolang armoede, uitbuiting en oorlog in de wereld zijn, zullen er mensen blijven vluchten en elders een veilig onderkomen zoeken. Natuurlijk is Waterland te klein om deze problemen de wereld uit te helpen, wij nemen wel graag en liefdevol ons eerlijke deel in de opvang. Als je mensen vanaf het begin goed ondersteunt, zijn toekomstige problemen vaak te voorkomen.

Lees verder

5. ONDERWIJS

Elk kind verdient goed onderwijs. Beter onderwijs loont voor emancipatie en economische zelfstandigheid, maar ook voor zelfontplooiing en goed burgerschap. Iedereen moet een gelijke kans krijgen om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen.

Lees verder

6. SPORT

Sport was, is en blijft een prioriteit voor ons. De afgelopen jaren is dankzij onze inspanningen het nodige bereikt. Zo zijn 4 kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen gerealiseerd en is ruimte gemaakt voor een hockeyvereniging. Sport verbroedert.

Lees verder

7. KERNEN EN LEEFBAARHEID

Burgerparticipatie: De afstand tussen burger en politiek is groot en moet kleiner! Keuzes van de gemeenteraad over veranderingen in de fysieke of sociale omgeving komen in onze visie alleen tot stand in nauwe samenspraak met onze inwoners. De bewoners van onze kernen zijn erg begaan met het wel en wee van de eigen kern. Deze betrokkenheid is belangrijk.

Lees verder

8. NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

Waterland is bekend om zijn waardevol cultuurlandschap. Het is niet alleen een belangrijk weidevogelgebied, maar dit oude cultuurlandschap bevat ook belangrijke restanten van het oorspronkelijke veengebied. Die zijn zo zeldzaam dat zij Europese bescherming hebben gekregen (Natura 2000), waaronder ook Gouwzee en Markermeer vallen. Wij zijn trots op de schoonheid van ons landschap en onze kernen en doen er alles aan om dit zo te behouden. Wij zijn trots op de schoonheid van ons landschap en onze kernen en doen er alles aan om dit zo te behouden.

Lees verder

9. DUURZAAMHEID

Er is de afgelopen bestuursperiode veel gebeurd op dit gebied en de meeste voorstellen konden op onze steun rekenen. Om de klimaatdoelen te halen zullen wij nog veel verder moeten gaan en daar dragen wij ons steentje aan bij.

Lees verder